Etter seremonien

Viktige ting å huske

Her er endel punkter som er viktig og nyttig å tenke på for tiden etter seremonien

Minnebok

Nærmeste familie vil få tilbud om en minnebok etter sermonien. Minneboken inneholder blant annet bilde av: dødsannonse, programhefte og bilder fra sermonien. Oversiktsbilde og nærbilder av blomster tatt i forkant av sermonien. Ønskes noe ut over dette må det avtales i forkant

Urnenedsettelse

Når det har gått ca. 14 dager etter en bisettelse blir urnen sent til kirkekontoret i hjemhørende kommune. Kirkekontoret tar så kontakt med pårørende for å avtale urnenedsettelse. Vanligvis blir det ikke satt ned urner i vinterhalvåret. Dette på grunn av frost. Urnen blir oppbevart av kirken/gravlund i påvente av nedsettelse

Vanligvis er verken byrået eller prest tilstede ved urnenedsettelsen.

Hvis man ønsker noe sermonielt rundt dette, må det avtales på forhånd

Askespredning

Fylkesmannen kan etter søknad innvilge askespredning. Vi kan være behjelpelig med denne prosessen.

Søknad om askespredning sendes til Fylkesmannen i det fylket der asken ønskes spredd.

Sted for askespredning

For det første behøver man ved spredning i sjøen ikke stille krav om at det skal skje «utaskjærs». Askespredning kan også tillates i fjorder. Tillatelse til spredning bør likevel ikke gis dersom det er svært mye fritidstrafikk i området, eller det er strender eller mye bebyggelse i området.

For det andre kan det åpnes for askespredning i elver, vassdrag og øvrig ferskvann i områder med et tilstrekkelig øde preg. Dersom bruken av et område er underlagt særskilte restriksjoner etter for eksempel lov om naturvern, vil dette kunne legges vekt på i behandlingen av en søknad om askespredning. Departementet er kjent med at det har utviklet seg en praksis med at urner av lett oppløselig materiale senkes i sjøen, framfor at asken spres på havet. Departementet ser at dette på mange måter kan være en hensiktsmessig løsning og vil likestille dette med spredning av aske.

Når det gjelder spredning over land, er det områdets karakter heller enn antall meter over havet som bør være avgjørende for om det kan tillates askespredning. Departementet vil imidlertid framheve at spredning bare bør tillates i områder som ikke er bebygd, og der området har et øde preg. Det bør også legges vekt på om forholdene ligger til rette for at asken kan tas opp i naturens kretsløp. Asken kan spres i øde skogsområder. Man bør imidlertid unngå å gi tillatelse til spredning i populære utfartsområder.

En del ønsker om spredningssted framstår slik at spredningen ønskes gjort over et svært lite område, for eksempel i nærheten av familiens hytte. Departementet viser her til lovforarbeidene hvor det legges til grunn at det ikke vil bli gitt tillatelse i eller i nærheten av bebyggelse. I tillegg kommer det av at et slikt sted lett kan få karakter av «privat gravsted». En av intensjonene bak bestemmelsen om spredning av aske er at asken skal spres på et slikt sted at den blir tatt opp i naturen, og at den senere ikke kan gjenfinnes.

(Kilde: www.regjeringen.no Tema: Religion og livssyn)

Gravstein og ventetegn

Her er et utvalg gravminner fra vår partner Trondheim Steinindustri. Trøndelags eneste produsent av gravminner. Vi tilbyr steiner fra kr 8000 og oppover. De kjennetegnes av gode priser, høy kvalitet og servicegrad . Se deres nettside.

Det finnes et enormt utvalg av gravminner i dag, og det kan være vanskelig å velge hva man skal ha. Vi besitter stor kunnskap på salg gravminner, og ønsker gjerne å bidra med våre råd og kunnskap. Noe vi vil gjøre uforpliktende. I tillegg tilbyr vi etterhugging og oppussing av gamle/eksisterende gravminner.

Ventetegn

Dette brukes til midlertidig merking av ny gravsted, frem til gravstein blir monter.

Eksempler på ventetegn

Gravlykter og lys

Her vil det snart komme tilbud om noen produkter.

Arveoppgjør og skifte

Hva bør gjøres etter dødsfallet?

 

Registrering av dødsfallet

Etter et dødsfall, må de pårørende kontakte et begravelsesbyrå. Begravelsesbyrået hjelper de pårørende med praktiske oppgaver etter dødsfallet.

Alle dødsfall i Oslo registreres hos Oslo byfogdembete. I de fleste tilfellene gjøres dette ved at begravelsesbyrået melder dødsfallet til oss. Fra pårørende har vært hos begravelsesbyrået, tar det ca. tre dager før byrået kontakter oss. Vi sender melding om dødsfall til folkeregister og NAV.

Når vi har registrert dødsfallet, sendes det et orienteringsbrev til de pårørende. Saksbehandler kan kontaktes for veiledning per telefon og det kan avtales tid for et møte ved vårt kontor. Saksbehandler kan hjelpe deg med utfylling av nødvendige skjemaer. Fyller du ut skjemaene hjemme, kan de sendes per post. Vi må ha original underskrift på skjemaene, så de kan derfor ikke sendes inn som vedlegg til e-post eller via Altinn.

Har avdøde tidligere opprettet et testament?

Et testament kan ha bestemmelser om gjennomføring av gravferd i tillegg til fordeling av arv. Det er derfor viktig at det så tidlig som mulig avklares om avdøde hadde opprettet et testament. Som hovedregel må testamentet være i original.

Hvis avdøde har levert testamentet til oppbevaring ved en av landets domstoler, vil vi bli klar over testamentet når dødsfallet registreres.

Har du behov for tilgang til bankboks?

Hvis avdøde hadde bankboks, kan det ligge testament og/eller ektepakt der. Banken vil i utgangspunktet ikke gi adgang til bankboksen før skifteattest er mottatt. Vi kan gi en arving fullmakt til å få tilgang til bankboksen på et tidligere tidspunkt. Vedkommende kan da få åpnet bankboksen sammen med en representant fra banken. Det eneste som kan tas ut, er testament og ektepakt. Representanten fra banken må opplyse på fullmakten om testament/ektepakt ble funnet.

Ønsker du oversikt over avdødes formue og gjeld?

Hvilke verdier og gjeld dødsboet består av, kan ha betydning når arvingene skal avgjøre om og hvordan dødsboet skal gjøres opp.

Alle arvinger kan kontakte retten og få en såkalt formuesfullmakt. Den kan for eksempel brukes til å få siste års selvangivelse og saldoopplysninger fra banker. For nærmere avklaring om avdødes gjeldsforhold, se nedenfor.

Avklare gjeldens størrelse - proklama

Dødsboet kan skiftes offentlig eller privat

Dersom det skiftes privat, må en eller flere arvinger påta seg ansvaret for å dekke avdødes gjeld. Avdødes gjeld må dekkes før eventuell arv kan fordeles. Det er viktig å være klar over at dersom avdødes gjeld og de utgifter som påløper etter dødsfallet er

 • mindre enn verdiene i boet, blir det arv til fordeling
 • større enn verdiene i boet, må de som overtar gjeldsansvaret selv dekke underskuddet

Hvis samlede bruttoverdier er mindre enn tre ganger folketrygdens grunnbeløp, er ansvaret for avdødes gjeld likevel begrenset til verdien av disse aktivaene etter at begravelsesutgiftene er dekket.

Ofte kan det i en tidlig fase etter dødsfallet være uklart hvor stor gjelden er. Er du i tvil om avdøde etterlater seg mer gjeld enn verdier/formue, bør det utstedes det som kalles proklama.

Proklama er en kunngjøring som rykkes inn i Norsk Lysingsblad og Aftenposten og innebærer at alle kreditorene etter avdøde må melde seg innen 6 uker. Krav som ikke meldes innen fristens utløp, bortfaller. Det er uavklart om dette også gjelder utenlandske kreditorer. Proklamaet gjelder ikke pantekrav eller skatte- og avgiftskrav.

En arving som ønsker at retten skal utstede proklama før gjeldsovertakelse, må be om dette skriftlig og betale et gebyr.

Tilgang til avdødes bankkonto

Bankene sperrer automatisk avdødes bankkonto og andres eventuelle disposisjonsrett bortfaller. Du kan få tilgang til kontoen ved å gi banken kopi av skifteattesten. Dersom du ønsker å betale regninger før skifteattesten er mottatt, må dette avklares direkte med banken.

Avklare om boet skal skiftes privat eller offentlig

Når arvingene har fått en oversikt over avdødes gjeld og formue, må det avklares hvordan boet skal skiftes. Arvingene kan som regel velge om de vil ordne med dødsboet og deling av boet privat, eller om det skal skiftes offentlig. Arvingene må selv gi beskjed til retten om hvilken skifteform de velger.

Ulike skifteformer

Måter å gjennomføre skiftet på

Privat skifte

Vilkårene for at et dødsbo skal skiftes/deles privat, er at:

 • minst en av arvingene påtar seg fullt ansvar for avdødes gjeld. Hvis gjelden viser seg å være større enn formuen, må arvingene selv dekke underskuddet. Unntaket er for dødsboer hvor bruttoverdien er mindre enn tre ganger grunnbeløpet i folketrygden, hvor gjeldsansvaret er begrenset til boets verdi

 • dersom arvingen er under 18 år, må arvingens verge samtykke i privat skifte

 • gjenlevende ektefelle som oppfyller vilkårene til å sitte i uskifte, ikke ønsker å benytte denne retten

 • boet overtas til skifte innen 60 dager fra dødsfallet eller innen fristen domstolen setter

Når det kun er arvinger under 18 år, kan boet skiftes privat dersom alle arvingenes verger overtar solidaransvar for gjelden i boet (alle vergene er ansvarlige for hele gjelden).

Privat skifte ved boer av liten verdi

Hvis boet ikke har midler, eller bare et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket, kan skjemaet «Erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi», fylles ut.

Normalt er det den som har ordnet med begravelsen, eller en annen som har stått avdøde nær, som får en slik attest. Vedkommende blir kun ansvarlig for avdødes gjeldsforpliktelser innenfor rammen av de midler som mottas.

Offentlig skifte etter ønske fra en arving

Offentlig skifte betyr at skiftet/delingen gjøres av retten. Nærmere om hva dette innebærer, se «Gjennomføring av offentlig skifte».

Offentlig skifte forutsetter at:

 • en av arvingene ber om det. Det er ikke et vilkår at alle er enige

 • det foreligger betryggende sikkerhet for boomkostningene

 • et eventuelt påbegynt privat skifte ikke er avsluttet

 • det ikke har gått mer enn tre år siden dødsfallet. Det kan unntaksvis også åpnes offentlig skifte på et senere tidspunkt

Utgiftene ved bobehandlingen skal dekkes av dødsboets midler. Hvis boet ikke er overtatt til privat skifte, og boet har bankinnskudd eller andre verdier som overstiger kr 45 000, kan retten beslutte at dette er tilstrekkelig sikkerhet. Er boet overtatt til privat skifte, krever vi alltid at det innbetales kr 45 000 som sikkerhet for boomkostningene. Beløpet benyttes kun dersom det viser seg at boets midler ikke er tilstrekkelig til å dekke dette. Det gjøres oppmerksom på at de totale boomkostningene vil overstige dette beløpet.

Det finnes ikke eget skjema for å be om offentlig skifte. Ønsker du offentlig skifte, må du be retten om dette skriftlig.

Før det åpnes offentlig skifte, kan det holdes et forberedende rettsmøte hvor man forsøker å oppnå enighet mellom arvingene.

Offentlig skifte besluttet av retten av eget tiltak

Retten kan skifte boet av eget tiltak dersom ingen av arvingene overtar boet til privat skifte.

Hvis det oppstår tvil om hvem som er rett arving, kan retten bestemme at boet skal skiftes offentlig inntil arvespørsmålet er avgjort. Dette gjelder også etter at boet er overtatt til privat skifte.

Det må i begge tilfeller være nok midler i boet til å dekke begravelsesutgiftene og skifteomkostningene.

Summarisk skifte

Gjenlevende ektefelle kan be om summarisk skifte. Ektefellen må i så fall lage en oppstilling over boets verdier og gjeld.

Hvis det ikke oppnås enighet mellom gjenlevende ektefelle og de øvrige arvingene, kan boet overføres til offentlig skifte dersom:

 • en arving krever det. Dette gjelder likevel ikke om gjenlevende ektefelle har overtatt boet i uskifte

 • retten finner det hensiktsmessig

Summarisk skifte er gebyrfritt. Om saken overføres til ordinært offentlig skifte, dekkes utgiftene på vanlig måte av boets midler.

Avdødes digitale liv

Nettsteder krever gjerne dokumentasjon av dødsfallet i form av dødsattest eller dødsannonse, samt på slektskap, for å foreta sletting. Skifteattest vil være et enkelt til som dokumentasjon her.

Link til: slettmeg.no og nettvett.no

Tilbakemeldinger

Vi ønsker å utvikle og forbedre oss kontinuerlig, derfor er det viktig for oss å få tilbakemeldinger. 
Dersom kunden ikke er fornøyd, kan klage rettes til begravelsesbyrået.

Dersom noe ikke har gått som ønsket og man ikke er fornøyd, er det viktig at man tar kontakt med byrået så tidlig som mulig. Som regel vil man da finne en løsning som er akseptabel for alle.

Dersom etterlatte og byrået ikke kommer til enighet, kan Forbrukerrådet bistå for å hjelpe partene frem til en løsning. Dette er et frivillig og kostnadsfritt tilbud for begge parter, samt et alternativ til en alminnelig rettsprosess. På Forbrukerrådets hjemmesider finnes skjema til hjelp med dette.

Gå til forbrukerrådet >>

Vi gir deg trygg og varm veiledning i sorgen


Et verdig liv syns vi fortjener en verdig avskjed. Vi tar hånd om det praktiske før, under og etter seremonien slik at du får tid i sorgen til deg og dine.


Trondheim, Stjørdal, Værnesregionen
Med omegn.

Vi gir deg hjelp og støtte